ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

От много години, канализацията и отвеждането на отпадните води е един от основните проблеми на село Труд. Този проблем многократно е поставян от населението пред компетентните органи за неговото решение – нещо, за което писахме и в предходния брой.
Въпросът бе разискван и на общото събрание на селото, проведено на 17.04.2018г. в присъствието на кмета на община Марица г-н Димитър Иванов, кмета на с.Труд г-н Красимир Минков и общинските съветници от селото. На това събрание проблемът с отпадните води и канализацията на село Труд бе поставен пред г-н Димитър Иванов, официално от съпредседателите на СНЦ „Бъдеще за Труд” г-жа Галина Тошева и г-н Станимир Тончев. От страна на СНЦ „Бъдеще за труд” бе заявено и пълно съгласие за оказване на каквато и да е помощ по този въпрос. Желанията на гражданското общество на трудчани активната дейност на хората от СНЦ „Бъдеще за Труд” бяха чути от компетентните лица в община Марица.
С Решение №164, взето с протокол № 7 от 02.04.2019г. на Общинския съвет на община Марица, с пълно болшинство от присъстващите съветници РЕШИ: „Дава съгласие Община „Марица” да кандидатства за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект за обект: „Изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от село Труд, в канализационната мрежа на град Пловдив и прилежащите съоръжения към него” ОБС Марица определи: „Проекта за приоритетен за изпълнение.
Дейностите по този проект съответстват на стратегическите цели и приоритетите в Общински план за развитие на Община „Марица” за периода 2014-2020 г., а именно Стратегическа цел 2:„Пълноценни жизнена и околна среда, с благоприятни условия за обитаване, икономическа реализация и културен живот“, Приоритетна област 3: Природни ресурси и селско стопанство” СНЦ „Бъдеще за Труд” от името на своите членове приветства това Решение на ОбС Марица, като много добро и полезно за подобряване на живота на гражданите от с.Труд. Изказва мнение че това е само първата стъпка за окончателното решаване на проблема с отпадните води. Защото за сега остават открити и редица въпроси по този проблем, като • Село Труд няма изградена канализация за обратните води; • Ако колекторът бъде изграден при сегашните условия то в него ще могат да се заустват /отвеждат/ водите от уличнодъждовната канализационна мрежа, но не и отпадните води от всяко домакинство; • Ще има ли проект и съответно финансиране за изграждане на канализация до всяка къща; • Ще се изгражда ли подколектор и отделна канализационна мрежа за промишлената зона; • В западния квартал /от другата страна на ж.п.линията/ ще има ли канализация? Все въпроси които чакат своите отговори и решения. Все пак важното е че началото е поставено. СНЦ”Бъдеще за Труд” ще информира своите читатели по този въпрос своевременно.

в. “Трудски вести” брой 14/Април-Май 2019
стр. 1-ва и 3-та