Устав

У С Т А В

 

на Сдружение в обществена полза „БЪДЕЩЕ ЗА СЕЛО ТРУД“

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.    Сдружение „Бъдеще за село Труд“ е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в което могат да членуват юридически лица и физически лица, които радеят за развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд, както и защита на здравето на жителите на с. Труд и опазване на околната среда на селото.

Чл.2.    Сдружение „Бъдеще за село Труд“ се изгражда и функционира на принципите на автономността, демократичността, мандатността, делегатското начало и самофинансирането.

Чл.3.    Сдружение „Бъдеще за село Труд“ притежава собствен печат и емблема, и е със седалище с. Труд, общ. Марица, област Пловдив и адрес на управление ул. „Карловска“ № 2Б (две, буква „б“).

Чл.4.    Сдружение „Бъдеще за село Труд“ осъществява дейността си на основата на действащото гражданско законодателство, своя Устав, Етичен Кодекс и на решенията на своите ръководни органи, взети в рамките на техните правомощия.

Чл.5.    Съществуването на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ не е ограничено със срок.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.6.    Главната цел на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ е развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд, както и защита на здравето на жителите на с. Труд и опазване на околната среда на селото.

Чл.7.    Цели на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ са:

 1. Развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд.
 2. Поддържане инфраструктура на с. Труд, обновяване и опазване на парковете и градините в с. Труд.
 3. Защита гражданските права.
 4. Развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците и предпазване от замърсявания;
 5. Обновяване и поддържане на училищата, детската градина, читалищна дейност и извънкласни занимания в с. Труд. Подпомагане развитието на младежта и спорта.
 6. Решаване на транспортните проблеми на жителите на с. Труд и региона.
 7. Решаване на здравните проблеми на жителите на с. Труд и оптимизиране на здравните грижи, предоставяни в селото.
 8. Подпомагане развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура, електроснабдяване и електроразпределение, водоснабдяване и канализация , ландшафт, културни ценности и екология на с. Труд и региона;
 9. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;

 

Чл.8.    За постигане своите цели Сдружение „Бъдеще за село Труд“ използва следните средства:

 1. Сътрудничество с органите на местната, общинската и централната власт..
 2. Упражняване на граждански контрол на решения на местната, общинската и централната власт.
 3. Работа по национални и европейски проекти за постигане целите на сдружението.
 4. Организиране на масови мероприятия – на местно и национално ниво.

набиране, разпространение и обмяна на информация; популяризиране и обмен на добри практики; наблюдение и оценка на отделни политики и практики в страната и чужбина.

 1. Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество, мотивиране и насърчаване на жителите за участие в обществено-полезни дейности чрез личен труд и предоставяне на интелектуални и финансови ресурси в областта на социалното и здравно подпомагане и професионалната реализация, организиране на дарителски акции и популяризиране примера на дарителите.

 

 1. Разработване и реализация на проекти и програми в областта на развитието на селските райони, образованието, здравеопазването и социалното подпомагане; инфраструктурата, транспорта, опазване на околната среда, туризма, биологичното земеделие и животновъдство, високите технологии и енергетика .

 

 1. Осъществяване на контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с фирми и други партньори за привличане на инвестиции и иницииране на други форми за подпомагане на образователни, социални, здравни и културни мероприятия.

 

 1. Влага собствени и привлечени средства и имущество в проекти и мероприятия в страната и чужбина във връзка с основните цели на Сдружението.

 

Чл.9.Предмет на основната нестопанска дейност на Сдружението е защита на обществените интереси, развитието на социалното предприемачество, гражданското общество, образованието, екологията, културата и инфраструктура на територията на с. Труд и региона.

 

Чл.10.  Предмет на допълнителна стопанска дейност е:

 1.  Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основания си предмет на дейност, приходите от която се използват само за постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.
 2. Допълнителната стопанска дейност ще има следния предмет: социално и здравно обслужване и подпомагане; благоустройствени дейности и дейности по изграждане, свързани с пътната мрежа, В и К мрежа, социалните и здравни заведения, спортни съоръжения, паметници на културата и изкуството в с.Труд и региона; организиране на школи и курсове за обучение, квалификация и професионална подготовка; рекламна, консултантска и информационна дейност; дейност по опазване и възстановяване на екологичната среда в района на с. Труд и региона; рекламиране и популяризиране на туризъм, свързан със специфичните забележителностите на селото и региона.

Рекламна дейност. Издаване и разпространение на местен информационен вестник.

Организиране на базари. Предоставяне на услуги подпомагащи бита, автоуслуги, компютърни услуги, фотографски услуги, ремонтни дейности, хотелиерски услуги, изработване на дребни предмети за бита, бояджийски услуги, преводачески услуги, ремонт на велосипеди, ремонт на дребна битова техника, въздушно заснемане и всички незабранени от закона дейности.

 

 1. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определяни от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
 2. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.
 3. Отделните дейности се обособяват на вътрешна сметка.

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ВЪЗНИКВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.11. Членуването в Сдружение „Бъдеще за село Труд“ е доброволно.

Чл.12. Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат лицата, които отговарят на изискванията на чл.1 от Устава и които приемат да спазват Устава, Правилника за приемане и освобождаване на членове, Етичния кодекс и другите актове на ръководните органи на асоциацията, взети в рамките на техните правомощия.

Чл.13.  Членствените правоотношения възникват при:

 1. приемане.
 2. сливане и вливане.

Чл.14 ал.1.      Приемането на нови членове се извършва по писмена молба на кандидата, придружена от писмена декларация, че приема Устава на СДРУЖЕНИЕТО, Правилника за приемане и освобождаване на членове, Етичния кодекс и другите актове на ръководните органи на сдружението, взети в рамките на техните правомощия.

Ал.2.   Кандидатът представя и референции от двама членове на сдружението.

Ал.3.   По молбата се произнася УС на първото заседание след постъпването й.

 

Чл.15.  Отказът на УС за приемане може да се обжалва пред ОС на сдружението.

Чл.16.  Членството се прекратява :

 1. при напускане – с едномесечно писмено предизвестие до УС
 2. при прекратяване на ЮЛ, съответно със смъртта или поставяне под пълно запрещение на ФЛ
 3. при изключване
 4. при отпадане поради неплащане на имуществените вноски и системно неучастие в дейността на Сдружение „Бъдеще на село Труд“
 5. при прекратяване на Сдружение „Бъдеще на село Труд“.

 

Чл.17.  По решение на УС може да се бъде изключен член, когато е:

 1. извършил действия, злепоставящи Сдружение „Бъдеще на село Труд“.
 2. извършил действия в противоречие с Устава, Етичния кодекс и другите актове на ръководните органи на сдружението, взети в рамките на техните правомощия.
 3. използвал името на Сдружение „Бъдеще на село Труд“ за политически и други цели, неотговарящи на нейните цели и задачи.

 

Чл.18 ал.1.      Решението за изключване може да бъде обжалвано пред ОС.

Ал.2.   ОС взема своето решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Чл.19.  Прекратилият членството си няма право да получи обратно внесените имуществени вноски.

 

IV.       ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

              Чл.20. Органи на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ са:

 1. Общо събрание (ОС)
 2.  Управителен съвет (УС)

 

Чл.21. Общото събрание е върховен орган на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ и се състои от всички членове.

Чл.22.  Юридическо лице, което е член на Сдружение „Бъдеще за село Труд“, участва в ОС със свой представител.

Чл.23.  Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на изрично писмено пълномощно.

Чл.24.  Преупълномощаване не се допуска.

Чл.25.  Правомощия на Общото събрание на Сдружение „Бъдеще за село Труд“:

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Избира и освобождава УС.
 3. Взема решение за разпореждане с имуществото на сдружението, надхвърлящо 2/3 от общото имущество.
 4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението, за обявяването й в ликвидация и определя за ликвидатор УС или избрано от него лице.
 5. Заедно с решението за прекратяване, приема решение за разпределение на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията.
 6. Определя общата стратегия и насоки за развитие на сдружението.
 7. Приема годишните отчети на УС.
 8. Приема годишния бюджет на сдружението.
 9. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността му.

Чл.26.  Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от УС с писмена покана, която съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква. За свикване на извънредно заседание е необходима инициатива на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружение „Бъдеще на село Труд“.

Чл.27.  Ал.1. Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, обявена на видно място на адреса на сдружението и на поне две още две публични места в седалището, най-малко 30 календарни дни преди насрочения ден, за което се съставя протокол.

Ал.2.   Поканата е редовно връчена и когато е изпратена по факс или електронна поща на членовете на сдружението.

Чл.28.  Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината членовете. Ако няма съответния кворум, заседанието се отлага с един час, при същия дневен ред и на същото място и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.29.  Общото събрание се председателства от Председателя или член на УС.

Чл.30   ал.1.    Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Ал.2.   При изменение и допълнение на Устава, прекратяването на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ или преобразуването му е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

Чл. 31.    Не могат да се вземат решения по въпроси, които не са били включени в дневния ред.

Чл. 32.    Всеки член на ОС на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ има право на един глас.

Чл.33.     Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговият съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, включително или по сватовство – до втора степен включително.
 2. ЮЛ, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

Чл.34.  Всички решения на ОС се протоколират, подписват се от председателстващия заседанието и протоколчика и се съхраняват в архива на Сдружение „Бъдеще за село Труд“.

Чл.35.  Управителният съвет се състои от:

 1. Председател.
 2. не повече от 10 (десет) члена.

 

Чл.36.  Управителният съвет се избира от ОС за срок от 3 (три) години по предложен списък на кандидатите. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани.

Чл.37. На първото си заседание УС избира от своя състав председател и заместник – председатели.

Чл.38.  Правомощия на УС на Сдружение „Бъдеще за село Труд“:

 1. Определя реда, организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
 2. Представлява сдружението, както и определя обема на представителна власт на отделните негови членове.
 3. Приема, освобождава и изключва членове на сдружението.
 4. Взема решение за свикване на ОС, определя дневния му ред, времето и мястото на неговото провеждане.
 5. Организира разработването на материалите за обсъждане от ОС.
 6. Съставя годишен отчет и текущите планове на сдружението.
 7. Прави мотивирано предложение до ОС за предсрочно освобождаване на членове на УС.
 8. Взема решение за придобиване и разпореждане с имуществото на сдружението до 2/3 (две трети) от общото имущество.
 9. При необходимост създава помощни органи и организира временни групи за разработване на конкретни проблеми.
 10. Поддържа контакти и регулира взаимоотношенията на сдружението с други национални, чуждестранни и международни органи и организации.
 11. Изготвя и внася в ОС проект за годишен бюджет.
 12. Взема решение за размера и дължимостта на имуществените вноски;
 13. Образува целеви фондове.
 14. Взема решение за членуването и прекратяване на членството в други сдружения.
 15. Изготвя Правилник за приемането и освобождаването на членове.
 16. Разработва правила за професионален морал на членовете на сдружението.
 17. Определя ликвидатор.
 18. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 

Чл.39.  Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя. Той е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове. Заседанията се ръководят от председателя. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от един от заместник – председателите на УС.

Чл.40.  УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му.

Чл.41.  Решенията на УС се приемат с мнозинство от присъстващите, а по чл.38 т.т.1, 3, 8 и 18 с мнозинство от всички членове.

Чл.42.  Всички решения на УС се протоколират, подписват от председателстващия заседанието и протоколчика и се съхраняват в архива на сдружението.

Чл.43.    Правомощия на председателя на УС:

 1. Представлява сдружението пред държавните и общински органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина, заедно и поотделно с член на Управителния съвет на сдружението.
 2. Свиква заседанията на УС и ги ръководи.
 3. Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.
 4. Отчита дейността на Сдружението пред УС.
 5. Представя пред УС годишния проект за бюджет на сдружението.
 6. Представя пред ОС годишния отчет на УС на сдружението.
 7. Извършва оперативно текущо управление на сдружението и организира изпълнението на решенията на УС и ОС на сдружението.
 8. Назначава и освобождава служителите на сдружението и определя вътрешните правила за работата им.
 9. Подписва платежните документи за разходване средствата на сдружението, съгласно решенията на УС и ОС на сдружението.

 

Чл.44            ал.1. Председателят на УС се освобождава с решение на УС преди изтичане на срока, за които е избран:

 1. по негово искане.
 2. при наличие на влязла в сила присъда за извършено от него тежко умишлено престъпление.
 3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца.
 4. при поставяне под пълно или ограничено запрещение.
 5. при системно неизпълнение на Устава и решенията на ръководните органи на сдружението, взети в рамките на техните правомощия.

 

Ал.2.        Процедурата по ал. 1, точки 2, 3, 4 и 5 започва по искане на 1/5 (една пета) от членовете на УС.

Ал.3.        Изборът на нов председател на УС става по реда и за срока, по който е избран освободеният.

Чл.45.  Член на Управителния съвет замества председателя, когато последният е възпрепятстван да изпълнява своите функции.

 

 1. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл.46.  Сдружение „Бъдеще за село Труд“ набира средства в лева и валута от:

 1. Членски внос.
 2. Дарения.
 3. Извършване на собствена стопанска дейност съгласно чл.10 от настоящия Устав.

Чл.47.  Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове. Сдружение „Бъдеще за село Труд“ може да бъде собственик и да управлява движимо и недвижимо имущество, необходимо за осъществяване на своята дейност.

Чл.48.  Всички приходи, независимо от техния характер и източник се включват в имуществото на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ и служат за постигане на целите му.

Чл.49. Сдружение „Бъдеще за село Труд“ не може да разпределя печалба между членовете.

 

VІ.       ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.50.  Решенията за преобразуване и прекратяване на Сдружение „Бъдеще на село Труд“ се вземат от ОС с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

 

VІІ.     ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51.  При прекратяване на Сдружение „Бъдеще за село Труд“ по решение на ОС, ликвидацията се извършва от Председателя на УС или от определено от него лице.

Чл.52.  Относно редът за ликвидация и правомощията на ликвидаторите се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

VIII.    ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53.  Разпределението на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите се извършва съобразно решение на ОС.

Чл.54.  Средствата за издръжка на ликвидацията, вкл. и възнаграждение на ликвидатора, се определят от УС.

 

 1. I ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.55.  За нерешените от този Устав въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел или се уреждат с правилници и решения, приети от УС на Сдружение „Бъдеще за село Труд“.

 

 • 1. Този Устав е приет с единодушно решение на Учредително събрание на Сдружение „Бъдеще за село Труд“, проведено на 27.11.2017 г., в с. Труд, в Център за култура и спорт “ЗО-РА“.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 1. Анка Тодорова Марлакова ……………………………………………

 

 1. Станимир Димитров Кънев …………………………………………….

 

 1. Донка Русенова Минчева ……………………………………………..

 

 1. Галина Владимирова Тошева …………………………………….

 

 1. Пенка Йонкова Петрова …………………………………………….

 

 1. Симеон Димитров Папаризов …………………………………..

 

 1. Кръстина Димитрова Стайкова …………………………………..

 

 1. Борислав Емилов Белчинов ………………………………………..

 

 1. Иванка Тодорова Давчева …………………………………………

 

 1. Николай Иванов Ботев ………………………………………….

 

 1. Александър Иванов Червеняков………………………………

 

 1. Атанас Петров Иванов………………………………………………..

 

 1. Атанаска Николова Ямакова ……………………………………..

 

 1. Тодор Димитров Ботев ……………………………………………..

 

 1. Тодор Иванов Васев …………………………………………………

 

 1. Иван Тодоров Васев ………………………………………………..

 

 1. Станимир Емилов Тончев …………………………………..

 

 1. Тодор Иванов   Петров………………………………………..