ОБЕЩАНОТО – НЕОБЕЩАНО! СТРАХЪТ ДА БЪДЕШ ИСКРЕН!

Колко от хората, живущи в с. Труд са изявили желанието си да бъдат информирани, чрез официален документ от институциите, а именно кметство Труд и община „Марица“, относно наскоро събраните от жители въпроси?
Точно затова, ние от сдружение „Бъдеще за село Труд“ ще бъдем винаги там, където ще се вземат решения от институциите за селото ни и ще бъдем вашият мост към административните и битови решения, касаещи с.Труд. Предлагаме на Вашето внимание питане до община „Марица“, което входирахме в деловодството до Кмета на Общината г-н Иванов и Председателя на общински съвет „Марица“ г-жа Трендафилова:

П И Т А Н Е
От СНЦ „Бъдеще за село Труд“ – с. Труд, ул.“Карловска“ № 2 Б

На база проведено и устно допитване с различни представители на обществото с цел да се открият и синтезират основните въпроси и проблеми вълнуващи населението на селото. След направения анализ от тяхно име отправяме следните въпроси до Вас, породени от интереса и желанието на населението на с. Труд, да бъде информирано за действията, които ще се вземат от страна на община Марица. Благодарим на кмета Димитър Иванов, кмета Красимир Минков и общинските съветници от Труд, за присъствието на събранието и за отговорите по основни въпроси, които бяха поставени. Молим да ни извините, че част от тях се повтарят, необходим ни е писмен отговор, за да публикуваме във вестника така чаканите от населението въпроси.

І . Въпроси свързани с дейността на Общинско предприятие „Чиста Марица” с. Калековец:
1. каква е годишната печалба?
2. колко човека е персонала?
3. с какви машини и основни средства разполага?
4. какви са дейностите, за който ОП „Чиста Марица “отговаря и трябва да изпълнява в с. Труд?
5. има ли намерение ОП „Чиста Марица” или община Марица, да изгради собствено строително звено за ремонт на улиците в урбанизираните територии и общинските пътища?

Забележка: Имаме информация за работата на ОП “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ” Община Раковски, които са закупили необходимите машини за асфалтиране, фадрома, грейдер, асфалтополагаща машина, валяк. Имат и 6 човека персонал. Така закупуват само необходимите материали за асфалтиране. По този начин, асфалтирането или ремонта на една улица се осъществява своевременно и излиза почти два пъти по-евтино, отколкото, ако ползват услугите на външни фирми. По този начин се прескачат държавни поръчки и всички възникващи около тях спънки, които във времето забавят ремонтите, което влошава общото състояние на инфраструктурата по населени места. Възможно ли е община Марица да взаимства добрият пример на община Раковски?

ІІ. Относно продажбата на общински земи:
1. Колко декара има Община „Марица“ и в частност в землището на с. Труд в регулация и извън нея. Също така, колко са тези декари, които са собственост на Читалище „Светлина“ и ОУ“ Кирил и Методий“ и как се оползотворяват те? Колко от тях са дадени под аренда, или под наем и колко са годишните приходи за Общината от тях? Какъв процент от тези приходи се връщат в село Труд?
2. Не е ли възможно земя да се отдава на някакъв вид концесия, т.е. инвеститора построява нещо, използва го определен период и след това обекта остава в полза на Общината! Също така, възможно ли е Общината да строи върху, тези парцели, обекти /жилищни или промишлени и търговски/и да ги продава или отдава под наем готови, а не само земя?
3. Актуален ли е „Публичен регистър на общинските имоти в Община “Марица”, Област Пловдив”, в частност за земите от землището на село Труд. Тъй като нито е ясно кога е изготвян нито дали е актуализиран, нито дали е пълен?
4. Как стои въпросът с онези 110 имота на община Марица, за които според Одитен доклад с № 0400203117 на Сметната палата на Р. България за ГФО 2016 г. на община Марица е записано следното:

„Сметна палата обръща внимание на ръководството на община Марица на следното обстоятелство – земи, общинска собственост, 110 броя, попадащи в регулационните граници на 13 населени места с приблизителна обща площ 55 707 кв.м., с обща стойност на данъчната оценка 292 848 лв. към 31.12.2016 г. не са осчетоводени по сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“ в отчетна група ДСД. За имотите не са съставени актове по Закона за общинска собственост.”

Забележка: Земята е основно средство за производство, без амортизации, без изхабяване, възстановява се сама, т.е. и да не се използва за момента, няма разходи по съхраняването й. Не се знае в кой момент тя ще се използва по предназначение, но ако междувременно е продадена, тогава е изгубена безвъзвратно. Постоянната продажба на общинско имущество е целесъобразна за мандат, за два, но общинската собственост е изчерпаема. Собствените приходи на общините се формират от местните данъци, местните такси, приходите от управлението на общинската собственост, приходите от услуги, глоби и други неданъчни приходи. Реалните възможности за повишаването на приходите в общинските бюджети не са много. Местните данъци и такси (напр. данъците върху недвижимите имоти, такса смет, таксите за детски ясли и градини и др.) понастоящем са достигнали своя предел. Резерви в тази насока липсват или са минимални. В този ред на мисли, защо общината се лишава от възможност за стопански дейности с принадена стойност, които могат да са печеливши, а цели еднократни продажби, които закърпват даден период, но на практика изчерпват ресурса и декапитализират общината?
Според нас възможностите за повишение на общинските приходи трябва да се
търсят в по-ефективното управление на собствеността, повишаването на качеството и разширяването на общинските услуги, подобряването на ефективността от контролната дейност и т.н. Един добре ситуиран общински имот може да носи прнадена стойност години наред. Да, изисква работа и внимание, но на свой ред дава своят дан към бюджета.

5. Има ли община Марица опит и участие в Общински дружества и предприятия, ако да какъв е крайният резултат?
6. Каква е гаранцията, че част от земеделските земи кметска и общинска собственост няма да бъдат купени от фирма „Билд Инвест Сид“ и да бъдат превърнати в депо за органични отпадъци, каквито са притежаваните от фирмата по настоящем?
7. Не е ли възможно община Марица да продава на инвеститори, който ще отворят нови работни места за селото?

ІV. Относно новия общински дълг от 6 млн. лв. обсъждан скоро.
1. Каква част от главницата на предишният кредит от 3.21 млн. лв. вече е изплатен? При поемането на нов дълг от 6 000 000 лева, как това ще се отрази на изплащането на досегашния дълг от 3 210 000 лева?
2. С колко процента са се завишили до сега стойностите на изпълняваните обекти с този кредит?
3. По каква методика се определя кои обекти са „в полза на местната общност”, за да ги финансирате със средства от новия дълг, като населението на с. Труд въобще не е запознато с вашите намерения?
4. Каква е процедурата по която ще се предлагат (продават) „общинските облигации” от новия заем. Ще може ли населението на община Марица да си закупи облигации?

Забележка: В един момент Общината да не се окаже с кредит от над 9 млн. лв., които вече са изхарчени, а започнатите обекти са изработени до 50 – 70 % и са със срок на завършване след месец юли 2020 г. Кой ще носи отговорност за необслужените кредити след изтичането на Вашият и на сегашният Общински съвет мандати през Октомври 2019г?

V. Моля да ни бъде разяснено каква е функцията на кметските съвети по села и как се избират в Община „Марица“?
1. Какви са правата и задълженията на кметския съвет на кой нормативен акт отговарят?
2. Колко пъти заседава и как се оповестяват заседанията. Те могат ли да бъдат открити за граждани или не? Ако не са открити моля да посочите нормативната забрана за това!
3. Каква е тежестта на взетите от кметските съвети решения?
4. Конкретно за с. Труд Ви молим да предоставите документи показващи методът на сформиране на кметския съвет, например:

• Заверено копие от акта по чл.57 от ЗПУГДВМС с който е свикано „общото събрание” на населението и от кого е свикано;
• Заверено копие от протокола с който е избрана комисията по чл.61 от ЗПУГДВМС, която е провела „общото събрание на населението”;
• Заверено копие от протокола по чл.62 от ЗПУГДВМС за проведеното „общо събрание на населението”;
• Къде и кога кмета на община Марица е обявил решението, съгласно чл.63, ал.2 от ЗПУГДВМС на „общото събрание на населението” в село Труд за избор на кметски съветници2
Каква е процедурата за промяна на гласуваният от Вас правилник според който в кметските съвети имат право да членуват само общинските съветници и представители на партии, представени в Общински съвет „Марица“? Защо няма квота за представители на НПО организации, учредени в населеното място, за представители на Читалищни и Училищни настоятелства?

Забележка: Тези въпроси провокирани от медиен репортаж и са мотивирани по следният начин:
• За обществеността няма яснота каква е функцията и какви са правата и задълженията на кметските съвети. В годините се вижда, че техните решения имат своята тежест, но не е ясно как са подбрани членовете на тези съвети, а очевидно взимат важни за общността решения.
• С недопускането според Вашият правилник на обществено ангажирани представители на гражданско общество, читалищната, училищата общност и гражданите, биват лишени от право на глас по важни въпроси.
• Със задължителното членство на общинските съветници в кметските съвети и със задължителното членство на представители на политическите парти представени в Общински съвет, се допуска дублиране на гласове по едни и същи въпроси и на практика кметските съвети изпълняват волята на Общинския съвет и не е ясно до колко защитават правата и интересите на обществото.

VІ. Въпроси които са с голям обществен интерес:
1. Защо осветлението на Карловско шосе посока гр. Карлово спира до магистралата, а не е направено до с. Труд. Пътувайки вечер от осветения участък, се навлиза в пълна тъмнина, което е много рисковано и е предпоставка за ПТП. Включено ли е изграждане на такова осветление в обявената от община Марица обществена поръчка с № 20180226QXTMV26001?

2.  Защо в село Труд по протежението на Карловско шосе няма осветление?

3. Във връзка с честите ПТП събития на Карловско шосе, един от най-критичните участъци в България /справка от РУ с. Труд/ искаме съдействие за поставяне на разделителни сигнални колчета /тип нечупливи/ на мантинелата до входа до първото кръстовище /вулканизатор/, или поне непосредствено след бензиностанция Лукойл до въпросното кръстовище. Това ще спре нерегламентираните маневри, които задръстват движението и създават риск от ПТП.

4. Всекидневно с риск за живота, жп линиите се пресичат от жители на селото, от десетки деца на път за училище, за детската градина от възрастни хора и инвалиди. Какви мерки общината предвижда за обезопасяване на пешеходното преминаване през жп линиите?

5. Кога ще бъде изготвена оптимална и безопасна за населението транспортна схема към „промишлената зона“ за да не преминават тежки транспортни средства (с недоказано опасен или не, товар) през селото в близост до училището и детската градина, ясли, кухня и др.

6. Кой и на какъв принцип определя годишният бюджет за всяко населено място в община Марица и какви са критериите за оценка на необходимите средства? Кога кметство Труд, като най-голямо населено място в община Марица ще разполага със адекватен за нуждите на населението бюджет?

7. Коя фирма почиства улиците на село Труд и кой носи отговорност когато те са непочистени?

8. Кога обществените сгради и инфраструктурата в с. Труд ще имат изградени съоръжения позволяващи безпрепятственото предвижване и достъп за майки с детски колички, възрастни трудно подвижни и хора в неравностойно положение? В момента представителите на посочените групи нямат никакъв достъп до Поща, Училище, Читалище, Библиотека. Какви са предвидените от общината дейности в тази посока?

9. Кога ще се извърши ремонт на улиците в с. Труд?

10. Каква е инвестиционната програма на община Марица за село Труд, за 2018 и за 2019 година? Какви ремонтни и други дейности се предвиждат в село Труд за 2018 година и за 2019г?

11. Кога ще бъде извършен ремонта на водопроводната инсталация в с. Труд? Кога ще има канализация и пречиствателна станция в Труд и имали законови спънки това да се случи?

Забележка: В годините все сме чакали парите за канализацията за да оправим остарелия и изхабен водопровод, с цел да не разбиваме така и така разбитият асфалт. Вече над 20 години, развитие с канализацията няма, няма и срок, в които да очакваме такова. Защо ремонтът на водопровода е поставен в зависимост от канализацията, която очевидно няма да се случи? Ако сега се извърши ремонта, асфалтира се, поне следващите 20 години на очакване на канализация селото ще има по-малко аварии и по-добър асфалт.

12. Кога ще спре умишленият палеж на сметището за растителни отпадъци, което е до индустриалната зона в село Труд? Няма ли възможност да се контролира по по-ефективен начин?
Когато бъде запалено в радиус от 2 километра се стели димна завеса, трудно се диша и е изключително неприятно. Продължава с дни. Има множество сигнали и от Пожарна безопасност ще потвърдят това.

13. Кога ще бъде преустановен терора над жителите на няколко квартала от биогаз производството в землището на село Труд?

14. Генератор ли е необходим за помпената станция и ако да има ли такъв, за да има с. Труд вода по време на прекъсване на електроподаването в с. Строево?
15. Кога ще се нормализира налягането на водата в село Труд?

16. ПОТВЪРЖДАВАТЕ ЛИ НАМЕРЕНИЕТО, КОЕТО ДЕКЛАРИРАХТЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА 60 000 лв. ЗА НАЛЕЖАЩИ НУЖДИ НА С. ТРУД?

VII. Желаем да получим подробна и изчерпаема информация за планираната за изграждане и финансиране с новия общински дълг СПОРТНА ЗАЛА за 1 000 000 лева в село Труд.
1. Къде ще бъде построена?
2. Кой ще стопанисва и подържа сградния фонд и съоръженията в него и за чия сметка?
3. Ще има ли нает персонал и ако да колко човека и на какви длъжности?
4. Каква ще е функцията на залата?
5. Ще носи ли приходи и ако да за кого?
6. Ще може ли да се използва от учениците за часове по физическо възпитание?
7. Ще може ли да се използва за културни мероприятия, театри и концерти?
8. Какъв ще е достъпът до тази зала? Само в определени ситуации ли ще работи или ще е достъпна за населението по определен ред?

Всичко това Ви предлагаме да прочетете без редакторска намеса. Но изчаквайки административният срок за отговор от Община „Марица“, ние като вносители не получихме такъв! В директен разговор с Кмета на Община „Марица“ г-н Иванов, ние получихме отказ от отговор поради това, че неговото двучасово изказване на събранието е било достатъчно красноречиво, какво е свършила общинската администрация за селото ни и какви мерки са вземали и ще се вземат в бъдеще от тях.
Но четейки Вие бихте ли се съгласили с такъв отказ от отговор? Защото въпросите са много и знаем, че един писмен отговор от страна на Община „Марица“ би бил не само недостатъчен, но ще бъде и като ОФИЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ от тяхна страна! А поетите ангажименти трябва да се изпълняват!
Затова призоваваме жителите на село Труд да покажат своята непоколебимост и желание за промяна и отговорност към качеството ни на живот тук!