ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ СЛЕД СИГНАЛИТЕ НИ ДО ЕВРОПА

Следствие на изпратените от Сдружение „Бъдеще за село Труд“, Нова Загора и с. Царевец. общ. Мездра , до Европейски парламент и комисия по петиции към Европейски парламент и проведени срещи с евродепутати в Брюксел, относно индустриални замърсители излъчващи миризми, замърсяващи въздух, почви и води, не закъсня и първата реакция на наша институция. Петицията бе подкрепена от трудчни с подписка, която за близо 10 дни събра над 700 подписа! Буквално преди броени дни Министерство на здравеопазването в лицето на зам. министър Йорданова ясно посочва, че има пряка връзка между изпусканите във въздуха миризми и здравето на хората. Експертите на Министерство на здравеопазването са посочили и конкретни проблеми, върху които ние сдружение „Бъдеще за село Труд“ не спирахме да акцентираме и не сме пропуснали в нито един наш сигнал, включително и до Европейския парламент. По същество те са наш приоритет и до днес и това е причината да поискаме участие при създаването на работни групи, които ще подготвят промени в законодателството, така, че посочените пропуски (лип- сата на адекватен контрол, бездействието на три министерства и местна власт, липсата на адекватно законодателство) , да бъдат коригирани! С промяната на законодателната база ще бъдат вменени задължения на ресорните министерства, местната власт и операторите, който към момента не съществуват и това е при- чината към днешна дата десетки населени места да живеят в не- престанна екологична катастрофа дишайки най-мръсния въздух в цяла Европа. Ето и акцентите от становището изнесено с експертизи: * Продължителното въздействие на приятни или неприятни ми- ризми върху човека, може значително да влоши неговото общо психофизично състояние, да влоши работоспособността му, да го накара да преустанови осъществяването на ежедневни дейности, като проветряване, разходка на открито, спорт, което води до драстично влошаване на качеството му на живот. * Министерство на околната среда и водите, Министерството на земеделието, храните и горите и Общинските администрации да задължат бизнес-операторите, за които има подавани системни сигнали и жалби, да предприемат незабавни действия, с цел недопус- кане на отделяне на миризми(приятни или неприятни) в околната и от там в жизнената среда. За такива обекти следва контролните органи да осъществяват засилен контрол, който включва и провер- ки относно съществуване, изправност и правилно функциониране на пречиствателни съоръжения и т.н. * Необходими са основни( а не само технически), законодателни промени в нормативните документи, които да гарантират, че процедурите по оценка за въздействието върху околната среда и екологична оценка, като предшестващи всички останали етапи на узаконяване на едно инвестиционно предложение, ще гарантират правото на гражданите на здравословна жизнена среда. * Не подкрепяме създалата се практика, здравните власти да са поставени в режим на доказване, че дадено инвестиционно предло- жение води до риск за здравето на хората и че научно доказани вред- ности, като миризмите, се нуждаят от допълнителна мотивация. Напротив всяка процедура по Оценка за въздействие върху околната среда и всяка екологична оценка, трябва да съдържат пълна и изчерпателна информация относно здравният риск за хората. Също така лицата изготвили тези оценки, трябва да са в състояние да до- кажат, че реализацията на конкретно инвестиционно предложение няма да доведе до риск за здравето на хората. * Нужни са законодателни промени в Закона за устройство на територията, които да създадат правна делегация за създаване на нормативен акт, който да регулира реализацията на инвести- ционните предложения, които могат да окажат значителна вреда върху здравето на хората (депа за отпадъци, сметища, кариери за добив на полезни изкопаеми и т.н.) и който да определи задъл- жителни изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищна среда и прилежащите и територии. Ние от Сдружение „Бъдеще за село Труд“, ще продължим да се бо- рим, за чиста жизнена среда и работещи институции. Комата, в която се намират голяма част от българските институции е пагубна за обществото ни и застрашава нашия живот и здраве. Докато ресорни институции проспиват нарушаването на закони, докато подкрепят отровители, българското общество е в сери- озен здравен риск. Призоваваме зам. министър Йорданова, да има смелостта да довърши започнатото и наистина да даде пример, как опазването на здравето на гражданите е национален приори- тет и се гарантира от държавата! Благодарим Ви за подкрепата!

 

в. “Трудски вести” брой 11Декември 2018
стр.4-та